مجوز ها

مجوز ها

ردیف نام مجوز شماره مجوز تاریخ دریافت مجوز دانلود
۱ معاملات اوراق تامین مالی 121/100668 ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۲ معاملات کالا 121/100668 ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۳ معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار 121/100668 ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۴ مشاور پذیرش 121/100668 ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۵ مشاور عرضه 121/100668 ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۶ معاملات بر خط اوراق بهادار 121/100668 ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۷ معاملات بر خط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا 121/100668 ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۸ مرکز تماس 121/100668 ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۹ معاملات مشتقه مبتنی بر کالا 121/117948 ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
إ