تحلیل ها

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار

۱۴۰۱/۱۱/۱۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت سیمان غرب

۱۴۰۱/۱۰/۲۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خارک

۱۴۰۱/۱۰/۱۸

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی پالايش نفت تهران

۱۴۰۱/۱۰/۱۳

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پدیده شیمی قرن

۱۴۰۱/۰۹/۲۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد هرمزگان جنوب

۱۴۰۱/۰۹/۲۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پارس

۱۴۰۱/۰۹/۱۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی غدیر

۱۴۰۱/۰۹/۱۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشيمی پرديس

۱۴۰۱/۰۹/۱۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان

۱۴۰۱/۰۹/۰۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت بندر عباس

۱۴۰۱/۰۹/۰۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت سرمايه گذاری صنايع شيميایی ايران

۱۴۰۱/۰۸/۲۸

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان

۱۴۰۱/۰۸/۲۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت اصفهان

۱۴۰۱/۰۸/۱۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد آلیاژی ایران

۱۴۰۱/۰۸/۰۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن آوران

۱۴۰۱/۰۸/۰۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

۱۴۰۱/۰۷/۲۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت مس شهید باهنر

۱۴۰۱/۰۷/۱۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت تولیدی چدن سازان

۱۴۰۱/۰۷/۱۶

دانلود تحلیل

إ