دوشنبه 19 آذر 1397
شماره حساب های بانکی

نام بانک

نوع حساب

شعبه

کد شعبه

شماره حساب

شماره شبا

ملی

جاری

بورس

695

0106354796009

IR870170000000106354796009

تجارت

جاری

تخصصی بورس

1043

104320635

IR780180000000000104320635

صادرات

جاری سپهر 

حافظ

1986

0101416297007

IR250190000000101416297007

پارسیان

جاری 

حافظ 

1039/5

1039-0100119463001

IR270540103902110119463001

ملت

جام

بورس

62059

557715/65

IR830120000000000055771565

سامان

جاری

بورس

849

849-40-998899-1

IR080560084904000998899001