دوشنبه 19 آذر 1397
مشخصات ثبتی و سرمایه


نام، نوع شخصیت حقوقی، مشخصات ثبتی، مبلغ سرمایه ای پرداخت شده و مشخصات شرکای عمده:

·        نام شرکت: شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

·        تاریخ تاسیس : 1385/02/06          

·        شماره ثبت : 6365              

·        محل ثبت : زنجان

·        شماره ثبت نزد سازمان بورس :  10652            

·        سرمایه ثبت و پرداخت شده :  45میلیارد ریال                     

·        نام شرکت به استناد تاییدیه شماره 843674694227512 مورخ 1392/04/05 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان از شرکت کارگزاری تحلیل گران بصیر به شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی (سهامی خاص) تغییر یافت


      سهامداران شرکت     

ردیف

سهامدار

درصد سهام

1

شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی

0/0003

2

شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان

99/9987

3

شرکت امید آیندگان سپهر

0/001

جمع

100