دوشنبه 19 آذر 1397
درباره ما > مدیران شرکت
مدیران شرکت

مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نوع عضویت

تاریخ عضویت

تاییدیه صلاحیت

شماره ابلاغیه

تاریخ ابلاغیه سازمان

1

محمدرضا ستایش

رئیس هیأت مدیره

غیر موظف

1396/04/28

121/38165

1396/06/14

2

محمدقاسم محمدیان

نایب‌رئیس هیأت‌مدیره

غیر موظف

1396/04/28

121/37031

1396/05/31

3

علی نادری مقدم

عضو هیأت مدیره

موظف

1396/04/28

121/38015

1396/06/12

4

محمد امین محمدیان

عضو هیأت مدیره

موظف

1394/11/12

121/6934

1394/11/17

5

حسن قاسمی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

 موظف

1396/04/28

121/38016

1396/06/12